BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ EN RÈGIM DE COMPRAVENDA DE L’HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA SITUAT AL CARRER DE LA RECTORIA NÚM. 8

Anunci d’exposició pública Bases del procediment de compravenda Sol·licitud d’habitatges de venda de protecció oficial ** Aquesta sol·licitud juntament amb la documentació que s’hi detalla s’ha d’adjuntar a una instància genèrica accessible AQUÍ El tràmit per obtenir el Document d’estar inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial s’ha de realitzar al web de […]

LLISTAT D’ADMESOS I EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA D’OPERARI DE MANTENIMENT EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX, PEL TORN D’ESTABILITZACIÓ I SISTEMA DE CONCURS

Per Decret d’Alcaldia 2022DECR000345 de 7 d’octubre de 2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu de la plaça d’operari de manteniment “agutzil”, grup AP, en règim de personal laboral fix pel torn d’estabilització i pel sistema de concurs. Al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 197, de […]

1 2 3 4 5 6 13