EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU“Reforma de la instal·lació de calefacció i ACS del Local Social de Campllong

L’objecte del present Projecte és la descripció de les actuacions a realtizar per a larenovació de la instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària així com la sevalegalització.No és objecte del present Projecte la instal·lació interior de distribució de calefacció iACS, ni la instal·lacio de refrigeració i ventilació. Podeu consultar el projecte AQUÍ Anunci BOP […]

MILLORA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ

  El mes de juny ha finalitzat l’actuació de millora energètica del pavelló, consistent en la millora de la climatització mitjançant la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia, la millora de la instal·lació elèctrica de l’edifici amb la instal·lació d’un nou subquadre elèctric i l’execució d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de potència pic 20,16 kWp i potència nominal […]

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20 REGULADORA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

El PLE, en la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA celebrada el dia 6 de juliol de 2023 ha aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Llar d’infants de Campllong.  S’exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de […]

Enquesta sobre l’oferta esportiva de Campllong

Benvolguts veïns/veïnes a les portes de que s’obri el nou espai esportiu i de salut de Campllong (ampliació del pavelló) estem interessats en conèixer les vostres necessitats, preferències envers les activitats que s’hi poden dur a terme. L’espai és per vosaltres i sou vosaltres qui ens ha de dirigir a com gestionar-lo. Volem formular una […]

1 2 3 4 15