BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ EN RÈGIM DE COMPRAVENDA DE L’HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA SITUAT AL CARRER DE LA RECTORIA NÚM. 8

Anunci d’exposició pública Bases del procediment de compravenda Sol·licitud d’habitatges de venda de protecció oficial ** Aquesta sol·licitud juntament amb la documentació que s’hi detalla s’ha d’adjuntar a una instància genèrica accessible AQUÍ El tràmit per obtenir el Document d’estar inscrit al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial s’ha de realitzar al web de […]

1 2 3 4 12