TEMPSxCURES – Servei de cura puntual per a nenes i nens dels 0 a 14 anys

El programa Temps x Cures és una política pública que pretén impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nenes de 0 a 16 anys a tot el territori català.

Temps x cures proporciona finançament i acompanyament als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la creació de nous serveis de cura infantil de proximitat.

Té l’objectiu d’avançar en la igualtat i en la corresponsabilitat pública per les cures a infants i adolescents. D’aquesta manera, pretén alliberar temps per a les famílies i generar nova ocupació de qualitat en aquest sector.

L’Ajuntament de Campllong ha destinat l’import econòmic rebut del programa tempsxcures a la realització del casal d’estiu ja que aquesta activitat acull un gran nombre de nens i joves del poble durant els mesos d’estiu, i suposen la cobertura d’una demanda important per part de les famílies, que valoren positivament l’oferiment d’aquesta activitat al poble on poden participar els seus fills en períodes de vacances escolars. Aquest servei té una consideració de necessari, atès que a la localitat no hi ha oferta alternativa de similars característiques i que per tant pugui satisfer la demanda social de les famílies i que a més ofereixi un servei de menjador per als seus fills i filles.

En l’estiu 2023 s’ha portat a terme el casal d’estiu des del dia 26 de juny al 1 de setembre de 2023 i han gaudit del servei 61 infants.

Per a més informació sobre Temps x Cures