CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PLAÇA D’ADMINISTRATIU COMPTABLE EN RÈGIM DE FUNCIONARI – TORN D’ESTABILITZACIÓ I PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

Anunci d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu d’una plaça d’administratiu comptable en règim de funcionari de torn d’estabilització i pel sistema de concurs-oposició.

És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura definitiva mitjançant concurs-oposició en torn lliure d’una plaça d’administratiu-comptable, en règim funcionari, grup C1, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Campllong.

TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD ADJUNTANT LA CORRESPONENT DOCUMENTACIÓ: 02/03/2023