CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE SERVEIS GENERALS I CULTURA, EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX – TORN D’ESTABILITZACIÓ I SISTEMA DE CONCURS

És objecte d’aquesta convocatòria la cobertura definitiva mitjançant concurs en torn lliure d’una plaça d’auxiliar administratiu, en règim laboral fix, grup C2, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Campllong.

TERMINI PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD ADJUNTANT LA CORRESPONENT DOCUMENTACIÓ: 02/03/2023