Sol·licituds d’ajut individual de menjador escolar pel curs 2023-2024 – 3r. Trimestre

BASES CATALÀ PUBLICACIÓ BOP 196 DEL 10.10.2023

DECRET CONVOCATORIA 3R. TRIMESTRE AJUTS MENJADOR ESCOLAR

EXTRACTE_CONVOCATORIA BOP 3r. trimestre – pendent 

SOL·LICITUD SUBVENCIO MENJADOR ESCOLA CAMPLLONG

SOL.LICITUD. Accés a la instància genèrica. 

CONVOCATORIA PÚBLICA PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS PER A FAMÍLIES AMB INFANTS QUE ASSISTEIXEN AL MENJADOR DE L’ESCOLA DE CAMPLLONG

Objecte, condicions i finalitat de la subvenció

L’objecte de la subvenció és ajudar a les famílies del municipi amb infants que utilitzen el menjador de l’escola de Campllong i que compleixen els requisits que es detallen a les bases.

  1. Requisits per sol·licitar les subvencions
  2. Estar empadronat al municipi de Campllong (com a mínim l’infant que assisteix a l’escola de Campllong i un dels progenitors/tutors) i acreditar-hi la residència efectiva.
  3. Presentar la sol·licitud en el termini establert a la convocatòria mitjançant el model oficial que consta a l’annex 1 de les bases, disponible a la pàgina web de l’Ajuntament.
  4. No tenir cap deute tributari o de cap altra na
  5. turalesa amb l’Ajuntament de Campllong. (formulant declaració responsable segons consta al formulari, l’ajuntament consultarà les dades als serveis respectius).
  6. No trobar-se en cap dels supòsits que impedeixen tenir la consideració de beneficiari d’acord amb el què estableix l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

L’import de les subvencions consta a les bases reguladores de les subvencions.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Els interessats poden formular la corresponent sol·licitud davant l’Ajuntament entre els dies 18 i 22 de març de 2024, amb els documents que estableixen les bases reguladores.

Període subvencionable

Les despeses de menjador dels mesos de desembre de 2023, i gener i febrer de 2024.

BASES CASTELLÀ SUBV. MENJADOR ESCOLAR

CONVOCATORIA CASTELLÀ