MILLORA ENERGÈTICA DEL PAVELLÓ

 

El mes de juny ha finalitzat l’actuació de millora energètica del pavelló, consistent en la millora de la climatització mitjançant la instal·lació d’un sistema d’aerotèrmia, la millora de la instal·lació elèctrica de l’edifici amb la instal·lació d’un nou subquadre elèctric i l’execució d’una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de potència pic 20,16 kWp i potència nominal de 17 kWn, i la millora del sistema de producció d’aigua calenta sanitària existent, substituint-lo per un nou sistema d’acumulació format per dos dipòsits acumuladors d’ACS de 800 litres de capacitat cadascun, que utilitzaran l’energia generada amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques per escalfar-se, i en cas d’una successiva falta de radiació solar, es produirà mitjançant la bomba d’aerotèrmia.

Aquesta actuació realitzada està subvencionada pel Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024, en la línia per a inversions.