APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20 REGULADORA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

El PLE, en la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA celebrada el dia 6 de juliol de 2023 ha aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Llar d’infants de Campllong. 

S’exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats

El text modificat és el que tot seguit es transcriu i del qual es poden formular reclamacions que estimin oportunes: 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20

REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS

 

Article 1r. Fonament i naturalesa

 

A l’empara d’allò previst en els articles 57 i 20.4.ñ del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del mencionat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de llar d’infants, que es regirà per la present ordenança fiscal.

 

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de llar d’infants, en els termes establerts en l’article 6 d’aquesta ordenança, on es regulen les tarifes a aplicar.

 

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals es presti el servei regulat en aquesta ordenança.

 

Article 4t. Responsables

  1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.

La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb allò previst en la Llei General Tributària.

 

Article 5è.- Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari, excepte pels següents casos, aplicant-se el percentatge de descompte indicat sobre la quota del servei, exclusivament i, pels supòsits estipulats a l’article 6è:

5.1 Família nombrosa: un 20%

5.2 Quan coincideixin dos o més germans matriculats a la Llar d’Infants municipal de Campllong, aplicant-li en el segon germà o darrer germà: un 20%

En cas de concurrència de més d’una circumstància de les esmentades anteriorment, s’aplicarà aquella que resulti més beneficiosa pel contribuent.

 

6è.- Quota tributària

 

TARIFES.

IMPORT

Quota mensual I0/I1 (servei de 8:30 a 12 i de 15 a 18 h)

168,00 €

Quota mensual I2 de setembre a juny (servei de 9 a 12 i de 15 a 18 h)

0,00 €

Quota mensual I2 juliol (servei de 8:30 a 12 i de 15 a 18)

168,00 €

Quota reserva de plaça *(1) No retornables

50,00 €

 

 

TARIFES. ALTRES SERVEIS

 

Quota de matrícula * (2)

55,00 €

Quota de material *(3)

65,00 €

Quota menjador, usuari fix * (4)

6 €/dia

Servei esporàdic de menjador

7,50 €

Acollida matinal I0/I1 (8-8,30 h) (5)

20 €/mes

Acollida matinal I2 (8.30-9 h) (5)

20 €/mes

Acollida matinal I2 (8-9 h) (5)

30 €/mes

Servei esporàdic d’acollida matinal I0/I1 (8-8,30 h)

4€/dia

Servei esporàdic d’acollida matinal I2 (8.30- 9 h)

4€/dia

Servei esporàdic d’acollida matinal I2 (8-9 h)

6€/dia

 

 

*(1) Aquesta quota es pagarà mensualment des de l’inici del curs escolar (setembre) fins el mes anterior a la incorporació de l’infant a la llar, ja que en el mes d’incorporació de l’infant a la llar aquest ja passarà a pagar la quota mensual del servei de 168,00€.

 

*(2) Tothom haurà de pagar aquest import en el moment de fer la matrícula per tenir dret a que se li tramiti la corresponent sol·licitud de plaça a la llar d’infants de Campllong. L’Ajuntament bonificarà aquesta taxa el 100% als infants empadronats a Campllong. L’import de la bonificació es descomptarà del primer rebut del curs escolar

 

*(3) Aquest import és una quota anual per tot el curs escolar, el qual es fraccionarà amb dos pagaments en funció de les necessitats de material durant el curs.

 

*(4) La quota de menjador d’usuari fix és per aquells que utilitzen el servei de menjador com a mínim la meitat dels dies del mes. 

 

*(5) Per poder fer ús del servei d’acollida matinal mensual s’ha de sol·licitar el servei i abonar la tarifa per avançat mitjançant el rebut de la mensualitat anterior. En cas que no es sol·liciti per avançat s’haurà d’abonar la tarifa del servei esporàdic. Aquest servei s’oferirà sempre que hi hagi un mínim de 4 usuaris.

 

Article 7è. Acreditació i període impositiu.

La taxa s’acreditarà i neix l’obligació de contribuir quan s’iniciï l’activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada l’activitat en la data d’inici del curs escolar o en la data d’inici pels infants que comencin entre els mesos de gener a maig de l’any següent el qual s’ha iniciat l’exercici de la prestació del servei.

 

La devolució de l’import de la taxa només procedeix quan per causa no imputable al subjecte passiu no es porti a terme l’activitat administrativa o servei públic, de conformitat amb l’article 26.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

 

 

 

 

 

Article 8è. Règim de declaració i ingrés.

Un cop acreditada la taxa, el concessionari lliurarà les liquidacions mensuals corresponents, que es notificaran individualment als subjectes passius i que hauran de satisfer-se mitjançant domiciliació bancària.

 

Article 9è. Infraccions i sancions.

Les infraccions i sancions en matèria tributaria es regiran per allò disposat en la Llei General Tributària i en la seva normativa de desenvolupament.

 

Article 10è. Baixa en la prestació del servei

El cessament en la recepció del servei s’ha de sol·licitar per escrit abans del dia 25 per tenir efectes a partir del mes següent a la data de la sol·licitud.

Malgrat això, i per estar distribuïda la taxa anual en onze mensualitats, no s’acceptaran baixes durant els mesos de juny i juliol excepte per causa mèdica justificada.

 

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (o altra norma de rang legal) que afectin a qualsevol element d’aquesta taxa, seran d’aplicació automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança.

 

Disposició final.- Vigència i data d’aprovació.

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2011, començarà a regir pel curs 2011/2012, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.”

 

 

 

 

 

Signat electrònicament,