EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU “Adequació espais Local Social per aules de l’escola cíclica a Campllong”

 

La Junta de Govern Local de la corporació en sessió extraordinària del dia 30 de març de 2023 ha aprovat el projecte bàsic i executiu “Adequació espais Local Social per aules de l’escola cíclica a Campllong”, redactat pel Sr. Joan Padrosa Hereu, arquitecte, amb un pressupost d’execució de 116.366,35 euros (140.803,28 euros IVA inclòs).
Aquest projecte es sotmet a informació pública per un termini de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci al BOP de Girona, al tauler d’anuncis i a la pàgina web municipal, a l’efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions, d’acord amb el que preveu l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Durant el citat termini la documentació podrà ser examinada per qualsevol interessat a les oficines municipals situades al Carrer Església, 21, en horari d’atenció al públic, de 9h a 15h 

També podeu consultar la documentació tot seguit: 

ACCÉS A LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU: AQUÍ

ANUNCI EXPOSICIÓ PÚBLICA AL BOP: AQUÍ 

DATA FI EXPOSICIÓ PÚBLICA I PRESENTACIÓ AL.LEGACIONS 23/05/2023