CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT D’ALIMENTACIÓ I HIGIENE PERSONAL I SUBMINISTRAMENTS DE SERVEIS BÀSICS 2024

Els ajuts són d’un màxim de 250 euros al mes per despeses en subministraments bàsics s’inclou l’electricitat, l’aigua i el gas de l’habitatge on consta empadronada la unitat familiar.

Per despeses d’alimentació i higiene personal l’import de la subvenció és de 120 €/mes per unitats familiars d’1 persona, i per cada integrant del nucli familiar de més 95 €/mes, amb un màxim de 405 €/mes per unitat familiar.


DOCUMENTACIÓ


TRAMITACIÓ DE L’AJUT

Omplir la instància genèrica 

A la sol·licitud s’hi ha d’adjuntar a l’apartat “Adjuntar-hi documents” la documentació de l’article 4 de les bases per tal que l’Ajuntament pugui determinar que la unitat familiar no superin els següents llindars:

1 persona = 950 € mensuals

2 persones = 1.425 € mensuals

3 persones = 1.520 € mensuals

4 persones = 1.615 € mensuals

5 persones = 1.710 € mensuals

6 persones = 1.805 € mensuals

7 o més persones = 1.900 € mensuals

En cas que la unitat familiar estigui subjecte al pagament de lloguer o hipoteca per l’habitatge familiar l’import dels ingressos mensuals s’ha de considerar deduint l’import d’aquesta despesa amb un topall 350€.