LLISTAT D’ADMESOS I EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA D’OPERARI DE MANTENIMENT EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX, PEL TORN D’ESTABILITZACIÓ I SISTEMA DE CONCURS

Per Decret d’Alcaldia 2022DECR000345 de 7 d’octubre de 2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu de la plaça d’operari de manteniment “agutzil”, grup AP, en règim de personal laboral fix pel torn d’estabilització i pel sistema de concurs.

Al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 197, de data 14 d’octubre de 2022, es publiquen les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu de la plaça d’operari de manteniment “agutzil”, grup AP, en règim de personal laboral fix pel torn d’estabilització i pel sistema de concurs.

El termini de presentació d’instàncies per prendre part a les proves selectives és el dia 1 de desembre de 2022.