EXPOSICIÓ PÚBLICA – APROVACIÓ INICIAL DE L’ACTUALITZACIÓ I REFÓS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SUD-2 AMPLIACIÓ LES FERRERIES

 

La JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA celebrada el dia 25 de maig de 2023 ha adoptat l’acord d’aprovació inicial del projecte titulat “Adequació i refós projecte urbanització del SUD-2, ampliació Les Ferreries” presentat per la Junta de compensació del Pla Parcial del Sector SUD-2, ampliació Les Ferreries. 

Alhora s’obre un període d’informació pública i de consultes durant un mes, mitjançant anunci en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal. Durant el citat termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament.

La documentació es pot consultar al següent enllaç: AQUÍ

CERTIFICAT DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN

ANUNCI PUBLICAT AL BOP: pendent

ANUNCI PUBLICAT AL DIARI: pendent

INICI INFORMACIÓ PÚBLICA 1 MES: pendent de la darrera publicació

FI PRESENTACIÓ AL.LEGACIONS: 1 mes de la darrera publicació