EDICTE D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU“Reforma de la instal·lació de calefacció i ACS del Local Social de Campllong

L’objecte del present Projecte és la descripció de les actuacions a realtizar per a la
renovació de la instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària així com la seva
legalització.
No és objecte del present Projecte la instal·lació interior de distribució de calefacció i
ACS, ni la instal·lacio de refrigeració i ventilació.

Podeu consultar el projecte AQUÍ

Anunci BOP d’aprovació inicial del projecte: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1703880001