APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA EN LES CONDICIONS D’USOS I ACTIVITATS, AL TERME MUNICIPAL DE CAMPLLONG

D’acord amb el punt 5è de l’acord de Ple del passat dia 26 de juliol que literalment diu:

CINQUÈ.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació publica de l’aprovació inicial de la Modificació puntual i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament, de conformitat amb l’article 8.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Tot seguit trobareu la documentació per a la seva consulta.

 

CONSULTEU EL DOCUMENT AQUÍ

 

Sin título