Anunci d’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del PAU-7 “Carrer del Cementiri” de Campllong

Per Decret, núm. 2023DECR000080 de data 17 de març de 2023 es va aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del PAU-7 “Camí del Cementiri” i es va suspendre l’atorgament de qualsevol llicència urbanística en l’àmbit fins a la fermesa de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació.

De conformitat amb l’article 119.2.c) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de l’última publicació a que fa referència el punt quart de l’acord esmentat.

Durant aquest termini el projecte podrà ser examinat per qualsevol interessat, perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

ANUNCI PUBLICAT AL BOP dia 29/03/2023

ANUNCI PUBLICAT A UN DIARI dia 30/03/2023

FI EXPOSICIÓ PÚBLICA 30/04/2023

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PAU-7 “Carrer del cementiri” de Campllong