Consulta pública prèvia a l’aprovació del Reglament d’ús del pavelló esportiu municipal de Campllong i els seus diferents espais

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar fins el dia 21 de setembre de 2023. 

Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Campllong a través del Registre General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

PRESENCIALMENT

  • A l’Ajuntament de Campllong, al Registre General d’Entrada de Documents, de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i els dijous a la tarda de 18 a 20 hores.

PER INTERNET

  • Si es vol sol·licitar a través d’Internet ho podeu fer a través de la INSTÀNCIA GENÈRICA que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Campllong i és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic.

CONSULTES ACTIVES:

 

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’US DEL PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL I ELS SEUS DIFERENTS ESPAIS

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del reglament orgànic municipal es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Campllong, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:

  1. Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.

En compliment d’allò esmentat, el marc en què es planteja la nova norma és el següent:

A) PROBLEMES QUE ES VOLEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

Les característiques de la instal·lació i les diferents activitats i usos que s’hi poden fer recomanen que no s’hi permeti un accés lliure indiscriminat i sense control i que els diferents espais s’utilitzin respectant una normativa.

Amb el reglament es preveu regular l’accés a les diferents instal·lacions, per tal que tots els usuaris puguin gaudir amb confort i seguretat de la pràctica esportiva.

 B) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

És necessari regular les condicions d’ús de la instal·lació esportiva mitjançant un reglament municipal que inclogui els drets i deures dels usuaris, les normes generals i específiques dels diferents espais esportius, així com les infraccions i sancions per l’ús incorrecte de l’equipament municipal.

La seva aprovació es preveu que sigui prèvia a la posada en marxa de l’ampliació de l’equipament esportiu, i es realitza posteriorment a l’enquesta sobre els interessos esportius realitzada als veïns de Campllong a finals del mes de juny a través dels grups de WhatsApp municipals.  

C) OBJECTIUS DE LA NORMA

Regular l’accés, els usos, els drets i deures dels usuaris de les instal·lacions esportives municipals.

D) POSSIBLES SOLUCIONS I ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO REGULATÒRIES

La solució ha de ser normativa atès allò establert als articles 246.1 i 247.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:

“246.1 Els ens locals tenen plena potestat per a constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de llur competència, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local i altres disposicions aplicables.

“247.1 Els ens locals han d’acordar de manera expressa la creació del servei públic local i procedir, si s’escau, a regular-lo per reglament abans de començar a prestar-lo. Així mateix, han de determinar les modalitats de prestació i el règim estatutari dels usuaris.”

 

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquesta consulta pública prèvia en el termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà del dia de publicació al web municipal, mitjançant la presentació d’una instància genèrica a l’Ajuntament de Campllong.