Consulta pública prèvia a l’aprovació de l’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar fins el 26 de febrer de 2024. 

Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Campllong a través del Registre General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

PRESENCIALMENT

  • A l’Ajuntament de Campllong, al Registre General d’Entrada de Documents, de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i els dijous a la tarda de 18 a 20 hores.

PER INTERNET

  • Si es vol sol·licitar a través d’Internet ho podeu fer a través de la INSTÀNCIA GENÈRICA que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament de Campllong i és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic.

CONSULTES ACTIVES:

Consulta pública prèvia a l’aprovació de l’ordenança municipal Reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració de l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Campllong, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma i sobre:

  1. Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.

En compliment d’allò esmentat, el marc en què es planteja la nova norma és el següent:

  1. A) PROBLEMES QUE ES VOLEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA

Amb la nova Ordenança municipal es pretén disposar de normativa reguladora de la matèria en situacions sequera, ja que aquesta situació és excepcional i la normativa vigent no contempla cap regulació específica.

Es pretén que en el municipi hi hagi un consum racional d’aigua i que l’Administració pugui actuar quan no es compleixin les prohibicions o limitacions establertes pels organismes competents en matèria d’aigües de Catalunya, en especial l’Agència Catalana de l’Aigua.

  1. B) JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

La greu situació de sequera que s’està vivint a Catalunya comporta la necessitat que totes les administracions adoptin mesures per garantir els objectius de protecció del medi ambient i ús racional de l’aigua, les mesures aplicables al servei i el compliment de les dotacions màximes i limitacions en matèria d’ús d’aigua.

L’aprovació de l’ordenança és doncs imprescindible per disposar dels mecanismes necessaris que han de permetre garantir aquests objectius i contribuir a minimitzar el risc d’abastament d’aigua a la població.

  1. C) OBJECTIUS DE LA NORMA

Es pretén regular un ús més eficient dels recursos hídrics, així com determinar els òrgans competents amb potestat per adoptar mesures excepcionals dins del municipi de Campllong, en el marc de les directrius generals, així com les obligacions de l’empresa gestora del servei i garantir el compliment de la normativa mitjançant les actuacions que en dret procedeixin.

  1. D) POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES I NO REGULATÒRIES

L’opció de no regular aquesta qüestió mitjançant una ordenança municipal es descarta atès que d’acord amb l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el municipi és competent en matèria d’abastament d’aigua, i en l’actual context de sequera, és una necessitat inajornable el fet d’adoptar mesures que contribueixin a minimitzar els riscos, alhora que suposin un compromís de col·laboració i solidaritat amb la resta del territori de Catalunya.

No existeixen doncs, solucions  alternatives a l’aprovació d’aquesta norma.

Per tot això, en exercici de les competències que m’atorga la vigent legislació de règim local,

RESOLC,

Primer.- Sotmetre a consulta pública prèvia l’elaboració de l’ordenança municipal reguladora de mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i usos en situació de sequera de l’Ajuntament de Campllong, mitjançant anunci en el portal web d’aquesta administració donant compliment a allò que disposa a l’article 133 LPAC i per un termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà del dia de publicació al web municipal.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en aquesta consulta pública prèvia mitjançant la presentació d’una instància genèrica a l’Ajuntament de Campllong.

Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el projecte normatiu, tot i que no tenen caràcter vinculant.