Any 2022

DISSABTE 23 I DIUMENGE 24 D’ABRIL

PROGRAMA

PROGRAMES A PART (més informació a la part inferior)

Inscripcions (més informació a la part inferior)

Info d’interès (més informació a la part inferior)

 • Presentació de la Fira

  Després de més d’un quart de segle d’existència continuada, la Fira Comarcal de Primavera de Campllong ha esdevingut un referent dins del món comercial, agrícola i ramader català. La tradició i la modernitat es donen de la mà en aquesta trobada que visiten més de 30.000 persones.

  Anualment, el primer cap de setmana després de Setmana Santa, la Fira de Campllong ofereix una diversitat d’actes a un públic molt nombrós i es converteix en un veritable aparador de l’activitat econòmica i social, no solament del municipi de Campllong i rodalies, sinó de tota la província. Tota la seva vitalitat es mostra a l’espai dedicat, com cada any, a la Fira Comercial (espais exteriors i estands a la carpa coberta), a les parades de venda de productes artesans, demostració d’oficis artesanals, exposicions de maquinària agrícola i industrial antiga i actual, mercat d’ocasió, etc. Totes aquestes activitats es complementen amb exhibicions i concursos que conjuntament amb l’oferta comercial atrauen al nombrós públic visitant.

  L’organització de la Fira treballa al llarg de l’any per tal de seleccionar una variada oferta d’actes i activitats amb l’objectiu d’acostar el treball del camp i la vida de pagès a tots els visitants i fer difusió de l’estreta relació entre les persones, els animals i la terra.

 • Programació

 • Programes a part
 • Inscripcions

  ENLLAÇ A E-TRAM PER FER LA INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA, aquí. Per a més informació sobre la tramitació de les inscripcions, vegeu la nota informativa a continuació:


  NOTA INFORMATIVA SOBRE LES INSCRIPCIONS A LA 38a FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG 2022 (23 i 24 D’ABRIL). Versió imprimible, aquí.

  1 – Omplir instància genèrica: www.campllong.cat + tràmits per internet + instància genèrica + alta idcat mòbil /DNIe/Cl@ve / certificat electrònic

  2 – Adjuntar TOTA la documentació necessària:

  PARADES: (és important que especifiqueu els metres i el producte a vendre a la mateixa instància)
  – Fotocòpia DNI o CIF del sol·licitant.
  – Carnet d’artesà (si s’escau)
  – Acreditar estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els correspongui.
  – En cas de vendre productes alimentaris, fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments i del registre sanitari corresponent.
  – Assegurança de Responsabilitat Civil vigent.

  Recordeu que:
   Per poder participar s’haurà de presentar sol·licitud de participació fins al 8 d’abril de 2022 juntament amb la documentació a dalt detallada. Tenen preferència els antics expositors que per mantenir el mateix lloc és imprescindible que envieu instància genèrica fins al 4 de març de 2022.

  L’horari de muntatge i desmuntatge és el següent:
  MUNTATGE: Dissabte 23 d’abril de 7h a 10h. Diumenge, mateix horari.
  DESMUNTAGE: Dissabte 23 d’abril a partir de les 20h. Diumenge, mateix horari.

  IMPORTANT: Als espais destinats a parades de venda al carrer no es disposa de subministrament elèctric, en cas de necessitar electricitat els paradistes hauran de portar el seu generador.

  ESTANDS COMERCIALS (dins carpa coberta) I ESPAIS EXTERIORS: ( és important que especifiqueu els metres i el producte a vendre a la mateixa instància)

  – Fotocòpia DNI o CIF del sol·licitant.
  – Acreditar estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els correspongui.
  – En cas de vendre productes alimentaris fotocòpia del carnet de manipulador/a d’aliments i registre sanitari corresponent.
  – Assegurança de Responsabilitat Civil vigent
  – El dia de muntatge s’ha de fer entrega d’un inventari dels objectes/productes que hi haurà exposats a l’estand per entregar al servei de vigilància.

  Recordeu que: L’horari de muntatge i desmuntatge és el següent:
  MUNTATGE: Divendres 22 d’abril, durant tot el dia.
  DESMUNTATGE: Fins dilluns 25 d’abril, al migdia.
  Hi ha servei de vigilància nocturna des del divendres dia 22 d’abril a les 21.00h fins el dilluns dia 25 d’abril a les 14.00h

  3 – En el cas de les parades rebreu la notificació d’acceptació per participar a la Fira. A partir de llavors es podrà fer efectiu el pagament de la taxa mitjançant liquidació que s’adjuntarà a la mateixa notificació i durant els dies que s’ especifiquin.

  Tots aquells qui hagin estat autoritzats a participar a la fira, però que no hagin fet efectiva la taxa municipal i aportat la documentació sol·licitada abans del dia 14 d’abril, seran decaiguts en el seu dret a participar a la fira.

  En el cas dels estands i espais comercials exteriors, un cop acceptada la sol·licitud i per tal de formalitzar la participació, s’haurà de pagar el 100% de la taxa que regula el preu de l’estand o espai exterior abans del dia 9 d’abril
  .
  4- La presentació d’aquest full d’inscripció implica l’acceptació total de la normativa que s’adjunta

  PER A MÉS INFORMACIÓ :
  AJUNTAMENT DE CAMPLLONG – www.campllong.cat – cultura@campllong.cat
  Tel. 972461504

 • Normativa

  NORMATIVA GENERAL FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG. Versió imprimible, aquí.

  La finalitat de la celebració de la Fira Comarcal de Primavera de Campllong és promoure l’economia local, comarcal i provincial, alhora és una fira lúdica. Durant la fira es programen activitats diverses orientades a promoure la pagesia i l’agricultura actual i del passat. L’organitzador de la Fira Comarcal de Primavera de Campllong serà l’Ajuntament de Campllong amb la col·laboració de l’Associació de Fires i Festes de Campllong que actuaran de manera coordinada.

  Article 1. Objecte La present Ordenança té per objecte la regulació de les parades que s’instal·laran a la via pública del municipi de Campllong durant la celebració de la Fira Comarcal de Primavera.

  Article 2. Dates i horaris de celebració La Fira Comarcal de Primavera de Campllong tindrà lloc el cap de setmana següent a la Setmana Santa. La Fira, amb instal·lació de parades en la via pública serà el dissabte i el diumenge. L’horari d’obertura de les parades serà de 10 hores a les 20 hores. Per causes de força major, les dates de la Fira podran ser modificades o la seva celebració anul·lada. Tota responsabilitat de l’Ajuntament quedarà limitada a la devolució de les taxes efectuades per l’ocupació de la via pública si s’escau.

  Article 3. Lloc de Celebració Els espais habilitats per la Fira seran els carrers de la zona urbana i entorn de l’església, pavelló, local social, etc. així com els espais i edificis municipals. L’Ajuntament es reserva la facultat de variar la situació de qualsevol expositor atenent els interessos generals de la Fira.

  Article 4. Normes d’instal·lació Els titulars d’espais podran entrar, amb els seus vehicles, a la zona de la Fira entre les 7 del matí i les 9:30 per al muntatge de les parades. El personal municipal o organitzador indicarà l’espai designat que serà distribuït d’acord amb els productes que s’exposin i els metres que ocupi cada parada. Les parades es desmuntaran el diumenge entre les 20:30 i les 21:30h. Excepcionalment els Estands Comercials (estands modulars tancats) i els espais exteriors podran muntar el divendres abans de la fira i desmuntar el dilluns després de la Fira fins al migdia. Fora dels horaris indicats, no es permès l’accés amb vehicles a la zona de la Fira mentre aquesta estigui oberta. En cas de que el personal municipal o de l’organització ho sol·liciti, el pagament de la taxa caldrà que sigui acreditat en el moment en que es s’accedeixi a l’espai abans de muntar, mostrant el comprovant de la entitat bancària, en cas contrari s’entendrà sense efectes l’autorització concedida i no podran muntar la parada ni exposar els productes. Els titulars de l’autorització seran responsables de la seva parada i dels productes que portin. Durant el període de muntatge i desmuntatge els paradistes o expositors són els únics responsables de les seves pertinences L’organització i l’Ajuntament de Campllong NO responen dels danys que es puguin ocasionar als paradistes o expositors sobre els seus productes o instal·lacions els quals hauran de respondre amb la seva corresponent assegurança, excepte que el dany sigui ocasionat o imputat a l’administració o als seus treballadors. Els artesans/paradistes estan obligats a mantenir neta la zona que els correspongui i deixar lliure de qualsevol deixalla el mateix en acabar la fira.

  IMPORTANT: Als espais destinats a parades de venda al carrer no es disposa de subministrament elèctric, en cas de necessitar electricitat els paradistes hauran de portar el seu generador.

  Article 5. Sol·licituds Els interessats en obtenir la corresponent autorització hauran de presentar una instància a l’Ajuntament de Campllong d’acord amb el model facilitat per l’Ajuntament o en la pàgina web www.campllong.cat i hauran d’adjuntar la següent documentació: PARADES AL CARRER – Sol·licitud de participació. – Fotocòpia DNI o CIF del sol·licitant. – Carnet d’artesà (si s’escau) – Estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els correspongui. – En cas de vendre productes alimentaris, fotocòpia del carnet de manipulador d’aliments i del registre sanitari corresponent. –  Assegurança de Responsabilitat Civil vigent. ESTANDS COMERCIAL I ESPAIS EXTERIORS: – Sol·licitud de participació. – Fotocòpia DNI o CIF del sol·licitant. – Estar donats d’alta en el règim de la Seguretat Social que els correspongui. – En cas de vendre productes alimentaris fotocòpia del carnet de manipulador/a d’aliments i registre sanitari corresponent. – Assegurança de Responsabilitat Civil vigent – Inventari dels objectes/productes que hi haurà exposats a l’estand per entregar al servei de vigilància. És obligatori l’acompliment de les condicions higiènico – sanitàries d’acord amb el reglament CE número 852/2014, d’higiene dels productes alimentaris. El responsable de la salubritat dels aliments i/o productes és el responsable de la parada. L’Ajuntament de Campllong determinarà el calendari de dates per la presentació de les sol·licitud, pagaments, etc. depenent de les dates en que tingui lloc la Fira Tenen preferència a ocupar l’espai els expositors de l’anualitat anterior sempre i quan sol·licitin la seva participació en el termini que igualment s’indica en el calendari. La tramesa de la sol·licitud de participació implica l’acceptació de tota normativa exposada. El nombre de places és limitat, per tant les sol·licituds seran ateses i les places atorgades segons el tipus de productes oferts i per ordre d’arribada de la sol·licitud.

  Article 6. Preu i forma de pagament La taxa ocasionada per l’ocupació de la via pública serà l’establerta per cada exercici en l’ordenança fiscal corresponent. Una vegada s’hagi rebut la notificació d’acceptació per participar a la Fira, es podrà fer efectiu el pagament de la taxa mitjançant liquidació que s’adjuntarà a la mateixa notificació, durant els dies establerts al calendari. Tots aquells qui hagin estat autoritzats a participar a la fira, però que no hagin fet efectiva la taxa municipal i aportat la documentació sol·licitada segons el calendari de dates establert, seran decaiguts en el seu dret a participar a la fira. En cas de mal temps, o no assistència dels firaires, no es retornaran els diners. Així mateix, tampoc es retornaran els diners en cas d’abonar la taxa però no presentar la totalitat de la documentació requerida al punt 5 d’aquesta normativa.

  Article 7. Criteris de selecció L’Ajuntament examinarà les sol·licituds de les parades i valorarà si s’ajusten o no a les condicions de la Fira podent resoldre sobre les mateixes de forma motivada. Els criteris de selecció, es tindran en compte les característiques dels productes que siguin d’interès per a la Fira, la proximitat geogràfica de les sol·licituds, que els productes siguin artesans i/o de petits productors i el nombre total de productes de mateixes característiques. Les parades s’hauran d’ajustar a la descripció feta a la instància corresponent i no es permetrà canviar el producte pel qual s’hagi obtingut l’autorització.

  Article 8. Obligacions dels expositors Són deures dels expositors, a banda de la normativa sectorial o aquelles establertes en la corresponent autorització, les següents: – Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament. – Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització atorgada per l’Ajuntament. – El personal de l’Ajuntament podrà inspeccionar en qualsevol moment les instal·lacions dels estands a fi de comprovar si s’ajusten a les prescripcions reglamentàries i els expositors estaran obligats a permetre’ls el lliure accés. – Mantenir net l’espai de venda durant el transcurs de l’activitat. – Col·laborar amb els serveis de neteja per agilitar la recollida dels residus. S’ha de netejar completament l’espai que ha ocupat la parada un cop hagi finalitzat l’activitat. – El titular de l’autorització haurà d’instal·lar/desmuntar la parada de les dimensions autoritzades al lloc i durant l’horari assenyalat. – No es permetrà l’accés amb vehicles a la zona de la Fira fora de l’horari establert per a la instal·lació i desmuntatge de parades. – Instal·lar les parades de venda als emplaçaments que els hagin estat assignats. Per raons de seguretat, entre cada parada ha d’haver una separació mínima de 0,5 metres. – Instal·lar els mostradors de les parades dins dels límits establerts per l’Ajuntament, sense que en cap cas, la línia davantera pugui sobrepassar la línia que marqui l’Ajuntament. – Situar els productes a la venda, sempre que les característiques de volum i de pes ho permetin, a una altura no inferior a vuitanta centímetres respecte el nivell del sòl. En cap cas, podran ser exhibits directament damunt el sòl o paviment. – No es permetrà la circulació de reclams publicitaris dins del recinte firal ni l’ús d’altaveus i parells musicals des dels estands dels expositors. La publicitat que realitzin els expositors haurà d’evitar la competència deslleial i la comparació directe amb d’altres expositors i/o productors i artesans. – No es permetrà canviar el producte pel qual s’hagi obtingut l’autorització. L’Ajuntament retirarà el material que no s’hagi especificat en la sol·licitud. – L’Ajuntament declina tota responsabilitat respecte a possibles danys i perjudicis derivats de les alteracions o tallades de corrent que, eventualment puguin produir-se. – Les parades que abandonin la Fira, no respectin els horaris, la normativa i/o resultin conflictives amb el públic, l’organització, el personal tècnic o amb la resta de parades, podran ser expulsades i excloses per edicions posteriors. – Els expositors hauran de tenir cura dels seus productes. – Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s’ha de fer constar precedit de la sigla PVP i s’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible. – Complir les condicions de seguretat i higiene que estableix la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya i la normativa general i sectorial específica amb relació a les instal·lacions, equips i productes a la venda. – Tenir fulls oficials de reclamació/denúncia i posar-los a disposició dels clients. I col·locar en un lloc visible el rètol oficial de la Generalitat de Catalunya que assenyala que es disposa de fulls de reclamació. – Mantenir les parades en un estat de conservació adequat. – Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat.

  DISPOSICIÓ FINAL Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop hagi estat publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini establert en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.


  La correspondència i la documentació relativa a la Fira s’haurà de fer arribar a: Ajuntament de Campllong Associació de Fires i Festes de Campllong C/ Església, 21 17459 – CAMPLLONG (GIRONA) Tel.: 972.46.15.04 / Fax: 972.46.34.08 Correu electrònic: cultura@campllong.cat Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i dijous tarda, de 18 a 20 hores.

 • Preus

  PREUS FIRA COMARCAL DE PRIMAVERA DE CAMPLLONG 2022 (23 i 24 D’ABRIL) Versió imprimibleaquí.

  Estands a l’interior de la carpa coberta:

  • Estand 3 x 2 ……………………………………..……..260,00.- €
  • Estand 4 x 2 ……………………………………..……..335,00.- €
  • Estand 5 x 2 ……………………………………..……..400,00.- €
  • Estand 6 x 2 ……………………………………..……..460,00.- €
  • Estand de més de 6 metres………………………… 60,00.- €/ metre lineal**El preu inclou moqueta a l’interior de l’estand i rètol de la firma expositora.
  • Lloguer carpa per espais exteriors 3 x 3……….. 220,00.- €
  • Lloguer carpa per espais exteriors 5 x 5……….. 270,00. -€
  • Lloguer de tarima per carpes exteriors…………. 5 €/m2
   • Presa de llum extra (més potència que la convencional):…90. – €
   • Presa d’aigua i desaigua:…………………………………………. 180. – €

  Parades de productes artesans:

  • d’1 a 2 m……………………………………….……..50,00.- €
  • de 3 a 4 m…………………………………………….60,00.- €
  • de 5 a 6 m…………………………………………….70,00.- €
  • de 7 a 8 m…………………………………………….80,00.- €
  • de 9 a 10 m……………………………………………95,00.- €

  LES PARADES MÒBILS DE BAR-RESTAURANTS, ROSTISSERIES, FRANKFURTS I SIMILARS (a criteri de l’organització) PAGARAN UNA TAXA ADDICIONAL DE 5€/m2

  Espais comercials exteriors: 10 €/m lineal + 1€/m2 d’ocupació.

  En els següents casos s’aplicarà un coeficient corrector segons el carrer o la ubicació tal i com es detalla a continuació:

  a) Zona comercial exterior compresa entre C/ Remei, C/ Església i C/ Enric Miralles amb façana a algun d’aquests carrers …………………………coeficient per metre lineal d’1,00

  b) Zona Comercial exterior dins el sector C/ Remei, C/ Enric Miralles, C/ Església, espais formats per carrers interiors a aquesta illa sense façana als carrers pavimentats ……………………..coeficient per metre lineal de 0,80/coeficient per m2 d’1,00

  c) Zona Carrer Església de la cruïlla C/ Enric Miralles fins a la cruïlla C/ Sant Quirze i Santa Julita ………………………………………………………….coeficient per metre lineal d’ 1,00

  d) Zona Carrer Església cruïlla C/ Enric Miralles i el pas d’entrada de l’Ajuntament………………………………………………….coeficient per metre lineal d’ 1,25

  e) Zona Carrer Església pas Ajuntament fins cruïlla C/Pavelló …………………………………………………………………………….coeficient per ml d’ 1,00

  f) Zona Carrer de la Fira ………coeficient per metre lineal d’1,50/coeficient per m2 d’ 1,00

  g) Altres carrers no especificats………………………………coeficient per metre lineal d’ 1,00


  Maquinària de treball de pagès:
   exempta de pagament però subjecte a la disponibilitat del terreny.

  Exposició maquinària usada per vendre: Eines …………………………………………………10,00.- €/m2 d’ocupació

  Anunci publicitari interior quadríptic Fira: ……………………… 250.- € Inserció d’anuncis (4,5 cm alçada x 13 cm amplada) al quadríptic informatiu dels actes dels dies de la Fira. A color i tiratge de 26.000 exemplars.

  Anunci publicitari contraportada quadríptic Fira: ……………. 400.- € Inserció d’anuncis (9 cm alçada x 13 cm amplada) a la contraportada del quadríptic informatiu dels actes dels dies de la Fira. A color i tiratge de 26.000 exemplars.

  Anunci publicitari estovalles paper safates Carpa-Bar Fira: ………… 100.- € Inserció d’anunci ( 7,5 cm alçada x 10,5 cm amplada ) a les tovalles que es posen a sobre de les safates on es serveixen els menús a la carpa Bar de la Fira. A color i tiratge de 2.000 exemplars.

  Pancartes publicitàries: ………………………………… 100.- €/unitat La confecció de les pancartes és a càrrec de l’anunciant, les quals s’hauran de lliurar a l’organització que assignarà els llocs per la seva col·locació en el recinte comercial.

  Atraccions firaires: 10 €/m lineal

  Adquisició prèvia d’entrades: un 25% de descompte (mínim 30 dies d’antelació) (per a grans quantitats, consulteu-ho).

  MÉS INFORMACIÓ: Ajuntament de Campllong – de dilluns a divendres de 10h a 14h i els dijous de 18h a 20h – Tel. 972 461 504  o al correu electrònic cultura@campllong.cat

  Durant tota la Fira hi haurà servei de bar amb: esmorzars, dinars i berenars.
  * Preus segons ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal.

 • Informació d'interès

  – Durant tota la Fira hi haurà servei de bar amb esmorzars, dinars i berenars.

  – El recorregut de la tractorada serà dins el municipi de Campllong i municipis limítrofs.

  – L’organització ha previst una gran zona d’aparcament.

  – L’extensió de la Fira és de 40.000 metres quadrats, dels quals 3.100 metres quadrats estan coberts.

  L’ORGANITZACIÓ ES RESERVA EL DRET DE MODIFICAR O VARIAR AQUEST PROGRAMA SI CAUSES IMPREVISTES HO FESSIN NECESSARI.


  HO ORGANITZA: Ajuntament de Campllong i Associació de Fires i Festes de Campllong.

  AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 
  J. Boet, Ll. Roca, Maquinària Campllong, Grup de Treball amb Gos d’Atura Català, Club d’enganxes de les comarques de Girona, Lletera Campllong S.C.C.L, Televisió de Girona, Alexandre Xiberta, Museu d’eines antigues del camp i oficis tradicionals de Campllong, Mª Cinta Masgrau, A.E. Bitlla Mallorquines-Sils, Joaquim Albertí, S.A, Busquets-Sitjà, S.A, Can Nosa, Lluís Falgàs, Narcís Ribalta, Freixas i Freixas,SL, BOMA, Can Gener, Cal Realista i Arxiu Comarcal de la Selva.

  AMB EL SUPORT DE:
   Consell Comarcal del Gironès, Diputació de Girona, Departament d’Acció Cimàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Campllong.