Comunitat Energètica de Campllong

La COMUNTIAT ENERGÈTICA DE CAMPLLONG, és una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum compartit instal.lada al pavelló municipal de Campllong que preveu destinar un total de 29,865 KWp per cessió a la ciutadania.

Les tasques d’instal·lació, posada en marxa i manteniment dels sistemes seran gestionats per l’Ajuntament així com les tasques administratives relacionades amb la gestió del règim d’autoconsum.

Qui pot participar-hi?

Poden ser beneficiaris de la cessió temporal de quotes de participació qualsevol persona física o jurídica titular o usuària d’un CUPS de llum (Codi Universal del Punt de Subministrament) que compleixi:

  • Que el CUPS de llum estigui a menys de 2.000 metres del comptador de generació de la instal·lació fotovoltaica, en projecció ortogonal en planta (línia recta).
  • Que compti amb l’autorització del titular del CUPS necessària per a poder completar el procés d’alta i/o baixa amb la comercialitzadora.

La cessió es vehicularà mitjançant l’atorgament d’una llicència municipal d’ocupació temporal pel termini de 4 anys, i sense perjudici que un cop passats poder tramitar una nova autorització.

La llicencia permetrà als participants:

  • Ser copartícips de la generació d’energia verda de la instal·lació fotovoltaica promoguda des del municipi.
  • Poder consumir l’energia generada en el moment de la seva generació i injectar la sobrant a la xarxa elèctrica, beneficiant-se de la compensació que la comercialitzadora contractada per cada participant faci, per la compra d’aquest excedent, mensualment en la factura de la llum.
  • Accedir a una plataforma digital amb la informació sobre consums i generació fotovoltaica.

Les diferents empreses comercialitzadores d’energia elèctrica autoritzades estan obligades a comprar l’excedent i compensar la diferència en cada factura d’electricitat, sense que el beneficiari hagi de donar-se d’alta de cap activitat econòmica.

Quina taxa d’haurà de pagar? 

Les quotes de participació a la Instal·lació fotovoltaica contemplen el cost de la instal·lació, la Plataforma de gestió i visualització de dades de generació i consum, Gestió de la Comunitat, Cost administratiu per gestionar la taxa municipal, Manteniment de les instal·lacions fotovoltaiques, Cost de reposició de materials previstos i averies de les instal·lacions

Tipus de quota Potència (KWp) Preu anual
A 0,5 KWp 55,14 €
B 1 KWp 110,27 €
C 2 KWp 220,54 €

Que s’ha de fer (documentació a presentar)

El sol·licitant haurà de presentar la següents documentació:

  1. Model normalitzat de sol·licitud;
  2. Còpia de la última factura d’electricitat, emeses per la comercialitzadora que correspongui;
  3. En cas de persona jurídica, justificant acreditatius de representació legal de l’empresa.
  4. Declaració d’acceptació de la necessitat de que el titular del CUPS d’electricitat, signi una autorització per a completar els tràmits necessaris per donar d’alta i/o baixa l’autoconsum amb la comercialitzadora.
  5. L’atorgament a l’Ajuntament dels poders de representació necessaris per a la tramitació administrativa davant de la companyia distribuïdora i/o comercialitzadora.

CONSULTEU ELS TEXOS COMPLERTS DELS DOCUMENTS

BASES REGULADORES CONCURS PARTICIPACIÓ COMUNITAT ENERGÈTICA DE CAMPLLONG

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA DE LA PARTICIPACIÓ A LA COMUNITAT ENERGÈTICA DE CAMPLLONG

Els dos documents estàn a informació pública (Bases fins els 15 de maig i Taxa fins el 14 de maig), perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Si transcorregut el citat termini no s’haguessin presentat al·legacions, aquestes s’entendran definitivament aprovades.

Consulteu el text dels anuncis al tauler: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1703880001