Registre sanitari per activitats alimentàries


La Llei 18/2009, de 28 d’octubre, de salut pública, estableix que les instal·lacions, els establiments, els serveis i les indústries en què es duguin a terme activitats que puguin tenir incidència en la salut pública estan subjectes al tràmit d’autorització sanitària de funcionament prèvia. Que el règim d’intervenció administrativa de les activitats econòmiques que la Llei i la normativa sectorial en matèria de salut pública atribueixen al municipi es regirà per la seva  normativa específica. I que les administracions locals han de constituir els registres necessaris per facilitar les tasques de control sanitari de les instal·lacions, els establiments, els serveis, les industries, les activitats i els productes.

El Reial Decret 1712/1991, de 29 de novembre, regulà el Registre General Sanitari d’Aliments per una adequada vigilància i control sanitari sobre industries i productes alimentaris, el qual exigia, com a element clau pel funcionament de determinades empreses alimentàries, l’autorització sanitària prèvia per part de les autoritats competents pel funcionament de qualsevol tipus d’empresa, establint un registre a nivell estatal.

L’aparició d’un nou marc normatiu comunitari en matèria de seguretat alimentària, va fer adequar la normativa interna, promulgant-se el Reial Decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries, el qual modifica les condicions d’inscripció de les indústries alimentàries en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i determina l’exclusió de la inscripció de la majoria d’activitats de venda minorista llevat que subministrin a altres minoristes i superin uns límits de marginalitat i àmbit geogràfic que la mateixa norma no estableix.

La disposició derogatòria del mateix Reial Decret 191/2011 suprimeix el requisit d’autorització dels establiments de menjars preparats (RD 3484/2000) i dels minoristes de carn fresca i derivats (RD 137612003) i equipara aquests establiments a la resta de minoristes que s’han d’inscriure en els registres de les autoritats competents en l’àmbit autonòmic.

Davant d’aquesta situació d’incertesa, el Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, aprovà, en data 20 de desembre de 2012, el document “Criteris registrals per a establiments minoristes d’alimentació de Catalunya” el qual, en tant no es disposi de normes de rang reglamentari que despleguin la Llei 18/2009, aclareix aspectes com:

 1. L’àmbit del Registre autonòmic (format per la suma dels establiments inscrits en el Registre Sanitari d’indústries i Productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC) i els que consten en els diferents registres de les administracions locals);
 2. Els criteris de territorialitat i marginalitat que determinen l’exclusió del RGSEAA a Catalunya (fixant en menys del 30% de la producció de l’establiment subministrada a minoristes d’un altre municipi); i
 3. L’àmbit subjectiu del registres municipals. S’han d’inscriure en el registre municipal:
 4. Els establiments i les empreses minoristes que nomes subministrin a minoristes del mateix municipi o distribueixen menys del 30% de la producció a minoristes d’altres municipis;
 5. les empreses de venda i distribució minorista que no disposin d’establiment s’han d’inscriure en el registre del municipi on està ubicat el domicili social de la persona titular

A la vista dels criteris establerts pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya sobre la regulació i contingut dels Registres municipals de sanitat alimentària, i atès que la Llei de salut pública habilita als Ajuntaments per crear els corresponents Registres municipals d’activitats alimentàries, l’Ajuntament de Campllong per acord del PLE, en la SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA-URGENT celebrada el dia 5 de novembre de 2020 va ACORDAR: 

PRIMER.- CREAR el Registre sanitari municipal d’activitats alimentàries de l’Ajuntament de Campllong, d’acord amb els criteris regulats pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

SEGON.- APROVAR el sistema de gestió del Registre que es regirà d’acord amb el règim jurídic i de funcionament següent:

 1. El Registre municipal d’activitats alimentàries, entès com a cens d’establiments alimentaris, té caràcter administratiu i en aquest s’inscriuen les empreses minoristes, restaurants, cafeteries, bars, fleques, pastisseries, o qualsevol altre establiment que tingui com a activitat principal la venda al detall o servei in situ al consumidor final o col·lectivitats que comercialitzen en àmbit local.

Concretament, s’hi inscriuran aquelles empreses, amb domicili fiscal dins el municipi de Campllong, que s’incloguin dins la tipologia que seguidament es detalla:

 1. a) Minoristes de restauració col·lectiva comercial (bar, restaurant, bar-restaurant, fonda, fires, establiments de menjar preparat,….):
 • Si no serveix menús a altres establiments de fora de Catalunya.
 • Si serveix menús a altres establiments del municipi.
 • Si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del municipi
 1. b) Minoristes (excepte carns fresques i derivats):
 • Si no distribueixen a altres establiments de fora de Catalunya.
 • Si distribueixen a altes establiments del municipi.
 • Si serveixen un nivell igual o inferior al 30% de producció a altres establiments de fora del municipi.
 • Si distribueixen a establiments de la mateixa titularitat a Catalunya.
 1. c) Minoristes de carns fresques i derivats:
 • Si no distribueixen a cap establiment.
 • Si distribueixen a altres establiments de la mateixa titularitat a Catalunya (sucursals).
 • Si distribueixen a establiments de menjars preparats, bars, restaurants del municipi.
 • Si serveix un nivell igual o inferior al 30% de producció a establiments de menjars preparats, bars i restaurants fora del municipi.
 1. El registre municipal es únic i independent de qualsevol altre, sense perjudici del deure recíproc d’intercanvi de documentació i informació amb altres registres de la mateixa matèria, i té com a finalitat la protecció de la salut pública i els interessos dels consumidors, facilitant el control oficial de les empreses, establiments i productes sotmesos a inscripció.
 2. Les inscripcions en el registre poden ser:
 • Inici d’activitat.
 • Canvi titular.
 • Canvi domicili social.
 • Canvi activitat/ampliació.
 • Baixa
 • Altres
 1. La inscripció inicial té per efecte causar l’alta al Registre i donarà lloc, si s’escau, a l’obtenció d’un número de registre identificatiu segons el catàleg d’activitats referent als criteris registrals per a establiments minoristes d’alimentació a Catalunya aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya en data 20 de febrer de 2012 i modificats en data 20 de setembre de 2012, i als efectes de facilitar la gestió del sistemes d’informació dels censos de les administracions.
 2. El contingut del Registre s’acreditarà mitjançant certificacions expedides per funcionari competent.

TERCER.- DETERMINAR que el nou Registre entri en vigor a partir de la seva aprovació.

QUART.- ORDENAR la publicació d’aquesta resolució a la web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació.