Registre Municipal d’Associacions de Campllong

L’objectiu del Registre municipal d’associacions és que l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats i associacions del municipi, les seves finalitats i representativitat, per tal d’orientar les polítiques públiques a satisfer els seus interessos legítims.

En el document adjunt trobareu el Reglament del Registre Municipal d’Associacions, amb la regulació entre d’altres, del procediment d’inscripció i els actes inscriptibles.

La sol·licitud d’inscripció s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament de Campllong, juntament amb la documentació següent:

  • Estatuts de l’associació o entitat, on consti el número d’inscripció en el Registre General d’Associacions i/o en altres registres públics.
  • Acta fundacional.
  • Certificació emesa pel secretari/secretària de l’associació, per ordre i amb el vistiplau del president/a, acreditativa del nom de les persones que ocupen els càrrecs directius i llurs adreces, així com el nombre de socis de l’entitat.
  • Domicili social, telèfon i adreça electrònica.
  • Número d’Identificació Fiscal.

També cal inscriure en el Reglament les modificacions dels estatuts, la renovació dels òrgans de govern i, si escau, la dissolució de l’associació.

La inscripció al Registre, serà requisit per a poder sol·licitar la subvenció anual que l’Ajuntament preveu en el seu pressupost.

Per poder sol·licitar la subvenció esmentada cal presentar una instància a l’Ajuntament per part del representant de l’associació, indicant les activitats realitzades o previstes durant l’any per les quals es sol·licita la subvenció, amb una valoració econòmica d’aquestes, es pot demanar una bestreta de la subvenció municipal.

Un cop realitzades totes les activitats, i abans d’acabar l’any, caldrà aportar a l’Ajuntament una memòria de les actuacions dutes a terme, amb la relació d’ingressos i despeses, per tal que l’Ajuntament pugui fer efectiu el pagament de la resta de subvenció.  Cal indicar totes les aportacions rebudes, tant públiques com privades, per acreditar que la subvenció municipal no sobrepassa el cost de les activitats.

Per qualsevol dubte o suggeriment, us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament dins l’horari d’atenció al públic.


Sin título