COMUNICACIÓ DE CREMA DEL Des de 02.01.2023 fins al 14.03.2023

PER TRAMITAR VIA INTERNET LA COMUNICACIÓ DE CREMA, CAL FER-HO AL SEGÜENT ENLLAÇ.

CAL OMPLIR, SIGNAR I ADJUNTAR EL FORMULARI Comunicació de crema. Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de marc, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, el RD 15/2022 de mesures urgents en matèria d’incendis i Llei 7/2022 de 8 d’abril, de residus AL TRÀMIT

LA TRAMITACIÓ A TRAVÉS DE L’AJUNTAMENT DE CAMPLLONG LA PODEU FER A PARTIR DEL DIA 11.01.2023 PRESENCIALMENT A LES OFICINES MUNICIPALS


Degut a l’aprovació de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, es prohibia explícitament la crema de residus generats en l’entorn agrari, amb l’excepció de cremes per motius fitosanitaris i de prevenció d’incendis motivats. Aquest fet ha tingut un impacte molt gran en el nostre sector primari, que s’ha pogut resoldre gràcies a l’articulació d’un sistema d’autoritzacions que ha permès cremar en aquells casos que podien representar un problema fitosanitari o de prevenció d’incendis.

La setmana passada es va aprovar definitivament al Congrés dels Diputats una modificació de l’article 27.3 d’aquesta llei, en la disposició final XI de la Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas. Aquesta modificació dispensa del compliment de la prohibició general a les petites y microexplotacions agràries. És a dir, empreses amb un nombre de treballadors inferior a 50 i un volum de negoci inferior a 10 milions d’euros.

L’entrada en vigor d’aquesta nova normativa es preveu pel 2 de gener i comportarà que aquest tipus d’explotacions agrícoles, ramaderes i silvícoles si bé queden dispensades de la prohibició establerta en la normativa de residus, sí que continuen estan subjectes a la normativa en matèria de prevenció d’incendis. Això comporta que tornin al sistema de comunicació de crema de restes vegetals durant el període comprés entre el 16 d’octubre al 14 de març.

Amb la intenció de simplificar els tràmits, des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural habilitarem un espai per a la gestió de comunicació de cremes per tal que quan entri en vigor la nova normativa, es pugui comunicar com es feia en anys anteriors.
Així, a partir del dia 2 de gener, un cop s’hagi publicat la nova norma, a la pàgina web del Departament s’habilitarà el tràmit per fer la comunicació de crema pertinent: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi.